Skip to main content

Hưu bổng (Superannuation)

Tiết kiệm tiền khi quý vị ngừng làm việc

Page reading time: 2 minutes

Hưu bổng ('super') là số tiền được tiết kiệm cho việc 'nghỉ hưu' của quý vị, khi quý vị già đi và ngừng làm việc. Chủ lao động của quý vị phải đóng tiền vào một quỹ hưu bổng cho quý vị. Số tiền trong quỹ hưu bổng của quý vị thuộc về quý vị, không phải là của chủ lao động hay chính phủ.

Hưu bổng là gì

Hưu bổng là số tiền quý vị để dành được khi về hưu.

Chủ lao động của quý vị phải trả hưu bổng vào một tài khoản cho quý vị, ngoài tiền lương của quý vị. Số tiền sẽ được hiển thị trên phiếu lương của quý vị.

Quý vị nhận được hưu bổng khi quý vị làm việc toàn thời gian, bán thời gian hoặc phù động/thất thường. Nếu quý vị dưới 18 tuổi, quý vị sẽ nhận được tiền hưu bổng khi làm việc hơn 30 giờ trong một tuần.

Nếu quý vị có đủ khả năng, quý vị cũng có thể tự đóng thêm vào quỹ hưu bổng của mình. Hoặc, nếu quý vị có thu nhập thấp hơn, quý vị có thể nhận được một số tiền bổ sung từ chính phủ.

Để biết thêm thông tin về hưu bổng bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy truy cập trang mạng của Sở Thuế Vụ Úc (ATO).

Chọn một quỹ hưu bổng

Khi quý vị bắt đầu một công việc, chủ lao động của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị tờ 'đơn lựa chọn tiêu chuẩn'. Đơn này đưa ra các lựa chọn về quỹ hưu bổng của quý vị.

Quý vị có thể chọn quỹ hưu bổng của mình. Nếu quý vị có quỹ hưu bổng từ một công việc trước đây, quý vị có thể giữ quỹ hưu bổng này. Hoặc chọn một quỹ hưu bổng khác.

Nếu chưa có quỹ hưu bổng, tiền hưu trí của quý vị sẽ được trả vào quỹ hưu bổng 'mặc định' do chủ lao động của quý vị chọn. Chủ lao động phải trả tiền hưu trí của quý vị vào quỹ của quý vị ít nhất 3 tháng một lần.

Tất cả các quỹ hưu bổng đều tính lệ phí. Phí là số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm đóng góp của quý vị hoặc cả hai. Nói chung, phí càng thấp thì càng tốt.

Khi nào quý vị có thể nhận được tiền hưu trí của mình

Quý vị có thể nhận được tiền hưu trí của mình khi đến 'tuổi bảo lưu'. Độ tuổi này phụ thuộc vào thời điểm quý vị sinh ra. Nếu quý vị sinh từ ngày 1 tháng 7 năm 1964, quý vị có thể nhận hưu bổng từ 60 tuổi. Hoặc nếu quý vị sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 1964, quý vị có thể nhận tiền hưu trí sớm hơn.

Nếu quý vị đến tuổi bảo lưu nhưng chưa nghỉ hưu, quý vị có thể nhận được một phần tiền hưu trí của mình qua khoản cấp dưỡng pension.

Nhận tiền hưu trí sớm

Có những quy định nghiêm ngặt về việc nhận tiền hưu trí sớm (trước tuổi bảo lưu), và những hình phạt nghiêm trọng nếu quý vị vi phạm quy tắc.

Trong một số trường hợp, quý vị có thể nhận được tiền hưu trí sớm.

Ví dụ, nếu quý vị mắc bệnh và không thể làm việc hoặc cần giảm giờ làm. Hoặc quý vị không thể trang trải chi phí sinh hoạt của mình và đã nhận trợ cấp Centrelink được 26 tuần (khoảng 6 tháng). Hoặc quý vị bị bệnh nan y hoặc chấn thương.

Nếu quý vị cần nhận tiền hưu trí của mình vì bất kỳ lý do nào trong số này, quý vị có thể nhờ đến một cố vấn về tài chính.

Cẩn thận trước những vụ siêu lừa đảo

Kẻ lừa đảo có thể đề nghị giúp quý vị nhận được tiền hưu trí sớm hoặc chuyển nó sang một quỹ khác. Hãy cẩn thận, họ có thể đang cố ăn cắp tiền của quý vị.

Để tránh lừa đảo, hãy kiểm tra với quỹ hưu bổng của quý vị trước khi quý vị hành động.

Cẩn thận coi chừng:

Nếu quý vị nghĩ rằng một kẻ lừa đảo đang cố lấy tiền hưu trí của mình, hãy báo cáo với ATO theo số 13 10 20.

Nhờ trợ giúp nếu cần thiết

Có sẵn sự trợ giúp miễn phí, nếu quý vị cần đến: