Skip to main content

สินเชื่อและหนี้สิน (Credit and debt)

วิธีจัดการสินเชื่อและหนี้สินอย่างชาญฉลาด

Page reading time: 2 minutes

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำก่อนกู้ยืมเงินและวิธีจัดการหนี้สิน

สินเชื่อมีลักษณะอย่างไร

'สินเชื่อ' คือเงินที่คุณกู้ยืมมาจากธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน คุณจะต้องชำระเงินส่วนนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

'ดอกเบี้ย' คือจำนวนเงินที่คุณจ่ายเพื่อใช้เงินที่คุณกู้ยืม

'เงินกู้' คือเงินที่คุณกู้ยืมและจ่ายคืนภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน คุณจ่ายดอกเบี้ยจากเงินที่กู้ยืม ซึ่งอาจเป็นอัตราคงที่ (คงเดิม) หรือผันแปร (สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป)

'หนี้สิน' คือเงินที่คุณติดค้าง เช่น เงินที่คุณกู้ยืมมาจากธนาคาร (สินเชื่อหรือเงินกู้) หรือการซื้อหรือใบแจ้งค่าบริการที่คุณยังไม่ได้ชำระเงิน

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สินเชื่อ คุณสามารถทำ 'บัตรเดบิต' ได้ ซึ่งจะเป็นการใช้เงินของคุณเองเพื่อชำระค่าสิ่งต่าง ๆ

สินเชื่อและวิธีการชำระเงินอื่น ๆ

สินเชื่อและเงินกู้มีหลายประเภท เช่น

นอกจากนี้ คุณยังอาจเห็นโฆษณา 'สินเชื่อเงินด่วน' หรือ 'สินเชื่อเงินสด' แม้ว่าสินเชื่อนี้อาจดูเหมือนการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีค่าธรรมเนียมสูงกว่า มีวิธีที่ถูกกว่าในการกู้ยืมเงินอย่างรวดเร็วเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้ เช่น เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย

สิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะกู้ยืม

พิจารณาว่าคุณสามารถชำระคืนได้เท่าใด

ก่อนที่คุณจะได้รับสินเชื่อหรือเงินกู้ ให้คำนวณจำนวนเงินที่คุณสามารถกู้ยืมและชำระคืนได้

เปรียบเทียบรายรับ (ค่าจ้างหรือ 'รายได้') กับรายจ่าย (ใบแจ้งค่าบริการหรือ 'ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ')

จากนั้นคำนวณว่ายอดชำระคืนสินเชื่อหรือเงินกู้ของคุณจะเป็นเท่าใด หลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินมากเกินกว่าที่คุณจะชำระคืนได้

เปรียบเทียบสินเชื่อหรือเงินกู้เพื่อรับข้อเสนอที่ดีที่สุด

หากคุณกำลังหาซื้อตู้เย็นใหม่ คุณจะไม่ซื้อตู้เย็นตู้แรกที่คุณเห็น คุณจะมองหาตู้เย็นที่ตรงกับความต้องการของคุณในราคาที่ดีที่สุด

เช่นเดียวกันกับเมื่อคุณกู้ยืมเงิน มองหาผลิตภัณฑ์สินเชื่อหรือเงินกู้ที่ตรงกับความต้องการของคุณ หาข้อมูลว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไรและจะชำระคืนเงินที่คุณกู้ยืมได้อย่างไร

หากมีสิ่งที่คุณไม่แน่ใจ ให้ถามคำถาม หรือขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนฝูง

จัดการสินเชื่อและหนี้สินของคุณ

ชำระภายในวันที่ที่กำหนด

ตรวจสอบธุรกรรมธนาคารและสินเชื่อของคุณทางออนไลน์ หรือใบแจ้งยอดรายเดือนของคุณ

มองหา 'วันที่ครบกำหนดชำระเงิน' ในใบแจ้งค่าบริการและใบแจ้งยอดของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณชำระเงินภายในหรือก่อนวันที่ดังกล่าว

จ่ายให้มากเท่าที่คุณสามารถจ่ายได้ในแต่ละเดือน

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบางอย่าง เช่น บัตรเครดิต ระบุจำนวนเงิน 'การชำระเงินขั้นต่ำ' ในใบแจ้งยอดของคุณ

หากคุณสามารถชำระหนี้ได้สูงกว่ายอดขั้นต่ำในแต่ละเดือน คุณจะชำระหนี้ทั้งก้อนได้เร็วขึ้น และคุณจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมในการชำระเงินล่าช้า

หากคุณจ่ายเพียงยอดขั้นต่ำ คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น ซึ่งอาจใช้เวลานานในการชำระหนี้ของคุณทั้งหมด

ขอรับความช่วยเหลือหากคุณต้องการ

มีบริการช่วยเหลือฟรี หากคุณต้องการ